Regulamin z załącznikiem: „Wakacje z Junior Odkrywca” 2021 

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach „Wakacje z Junior Odkrywca” organizowanych przez Junior Odkrywca, NIP: 8371178788, REGON: 146186773.
   
  2. „Wakacje z Junior Odkrywca” trwają 5 dni w 6 możliwych terminach do wyboru:
   
  28.VI-2.VII, 5-9.VII, 12-16.VII, 19-23.VII, 26-30.VII, 2-6.VIII
   
  3. Każdy dzień rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 15:00. W tym czasie uczestnicy znajdują się pod opieką organizatora.
   
  4. Cena „Wakacji z Junior Odkrywca” wynosi 570 PLN za wybrany 5-dniowy termin. Dla aktualnych uczestników zajęć (dzieci, uczestniczące w zajęciach w czerwcu) cena wynosi 520 PLN.
   
  5. Do dnia 15.VI obowiązuje cena promocyjna dla Wszystkich - 520 PLN.
   
  6. Po 15.VI istnieje możliwość obniżenia kosztów „Wakacji z Junior Odkrywca” poprzez skorzystanie z rabatu za polecenie. Za polecenie uczestnika „Wakacji z Junior Odkrywca” przysługuje rabat 30 PLN. Maksymalny rabat wynosi 60 PLN za polecenie dwóch uczestników. Polecany uczestnik nie może być zapisany na cotygodniowe zajęcia w Junior Odkrywca.
   
  7. Warunkiem skorzystania z rabatu za polecenie jest wniesienie przez polecanego opłaty za „Wakacje z Junior Odkrywca”.
   
  8. Proces zapisu dziecka na „Wakacje z Junior Odkrywca”:
   
  a.) wypełnienie formularza zapisu i akceptacja regulaminu z załącznikiem na stronie internetowej organizatora: www.juniorodkrwca.pl/zapisy
   
  b.) wpłata zaliczki w wysokości 170 PLN do trzech dni roboczych od momentu zapisu
   
  c.) wpłata całej kwoty za „Wakacje z Junior Odkrywca” najpóźniej do środy poprzedzającej wybrany termin
   
  d.) przesłanie drogą elektroniczną na adres: zapisy@juniorodkrywca.pl skanu lub zdjęcia wcześniej wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego oświadczenia COVID-19, oświadczenie musi być przesłane dzień przed lub w dniu rozpoczęcia zajęć (przed ich startem), oświadczenia przesłane wcześniej niż w podanym terminie nie będą honorowane.
   
  9. Opłat można dokonywać poprzez wpłatę na konto organizatora:
   
  ING Bank Śląski
  63 1050 1025 1000 0090 9693 6472
  w tytule przelewu: Wakacje z Junior Odkrywca + Imię i nazwisko dziecka
   
  10. Nie dokonanie w terminie opłat wymienionych w pkt. 8 b i c skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca dla dziecka jako uczestnika „Wakacji z Junior Odkrywca”.
   
  11. Za datę zapłaty uważa się wpływ pieniędzy na konto organizatora.
   
  12. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w „Wakacjach z Junior Odkrywca”. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji.
   
  13. W przypadku rezygnacji Klienta z „Wakacji z Junior Odkrywca” najpóźniej jeden dzień roboczy przed ich rozpoczęciem, organizator uprawniony jest do dokonania potrącenia 50% ceny z wniesionych opłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji tj. 50% ceny od osoby. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w „Wakacjach z Junior Odkrywca” najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich rozpoczęciem.
   
  14. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
   
  15. Rezygnacja z „Wakacji z Junior Odkrywca” po ich rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
  Organizator ma możliwość odmówienia udziału uczestnikowi w zajęciach ze względu na wystąpienie niepokojących objawów chorobowych (np podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), w tym przypadku również nie ma możliwości zwrotu wniesionych opłat.
   
  16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania „Wakacji z Junior Odkrywca” w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora.
   
  17. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 16 Klient ma prawo odpowiednio do:
   
  a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek)
   
  b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu.
   
  18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania „Wakacji z Junior Odkrywca” z powodu zbyt małej ilości uczestników (wymagane minimum to 5 osób), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.
   
  19. Przed rozpoczęciem „Wakacji z Junior Odkrywca” prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.
   
  20. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych warsztatów laboratoryjnych.
   
  21. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć.
   
  22. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali.
   
  23. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki).
   
  24. Prosimy o zmianę obuwia podczas „Wakacji z Junior Odkrywca”.                                                                                
  25. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie „Wakacji z Junior Odkrywca” były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
                                                                                                                       
  26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
   
  27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
   
  28. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć Junior Odkrywca (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).
   
   
  Załącznik - COVID-19
   

  1. Każda osoba wchodząca do Junior Odkrywca zobowiązana jest to dezynfekcji rąk.

  2. Przy wejściu uczestnik zajęć znajdzie podpisany pojemnik na obuwie i ewentualne okrycie (uczestnicy nie wchodzą na zajęcia w okryciu wierzchnim).

  3. Dzieci odbierane są przez instruktora przy wejściu, opiekunowie nie wchodzą dalej na teren Junior Odkrywca. Adekwatnie aby odebrać dziecko po zajęciach prosimy o wykonanie telefonu, dziecko zostanie sprowadzone na dół przez instruktora.

  4. Uczestnikom zajęć przy wejściu mierzona jest temperatura, wynik od 37.1°C uniemożliwia udział w zajęciach. 

  5. Prosimy aby dzieci nie przynosiły ze sobą zbędnych przedmiotów takich jak np. zabawki.

  6. Wszystkie drzwi, wejściowe i do sal pozostają otwarte - prosimy o nie zamykanie.

  7. Przy wejściu do sal zajęć uczestnik jest poproszony o ponowną dezynfekcję rąk.

  8. Po powrocie do sali z toalety również należy zdezynfekować ręce.

  9. Każdy uczestnik korzysta na zajęciach z wcześniej zdezynfekowanego sprzętu, nie ma możliwości skorzystania danego dnia z tych samych rzeczy przez innego uczestnika. Po każdym dniu zajęć sprzęt jest ponownie dezynfekowany.

  10. Sprzęt ochronny na zajęciach tzn. fartuchy, okulary są oznaczone w celu korzystania indywidualnego lub używane jednorazowo i poddawane odpowiednio praniu i dezynfekcji.

  11. Stoły i krzesła są na bieżąco dezynfekowane, a sala wietrzona.

  12. Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi aktualnie 8 osób.

  13. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie uczestnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  14. Uczestnicy na zajęcia są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

  15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.

  16. Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci należy zachować bezpieczny dystans 2m od innych oraz zakrywać usta i nos.

  17. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia covid-19, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w Wakacjach z Junior Odkrywca w formularzu zapisu uczestnika. 

  18. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

  19. W czasie pandemii koronawirusa Junior Odkrywca jest czynny tylko w godzinach zajęć: dla pracowników, uczestników zajęć i ich opiekunów w zakresie określonym powyżej, osoby z zewnątrz są proszone do załatwiania wszystkich spraw w tym zapisów na zajęcia wyłącznie zdalnie.

  20. Wakacje z Junior Odkrywca są realizowane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi zaleceniami epidemicznymi i na bieżąco będą wprowadzane zmiany w przypadku ich modyfikacji przez MZ, GIS, MEN.