Regulamin: „Ferie z Junior Odkrywca” 2018

   

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach „Ferie z Junior Odkrywca” organizowanych przez Junior Odkrywca Agnieszka Podlaska, NIP: 8371178788, REGON: 146186773.

  2. „Ferie z Junior Odkrywca” odbywają się w siedzibie firmy Junior Odkrywca ul. Warszawska 31B w Sochaczewie.

  3. „Ferie z Junior Odkrywca” trwają 5 dni od 15.01.2018 do 19.01.2018 roku.

  4. Każdy dzień rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa do godz. 15:00. W tym czasie uczestnicy znajdują się pod opieką organizatora.

  5. Cena „Ferii z Junior Odkrywca” wynosi 420 PLN dla uczestników nie biorących udziału w cotygodniowych zajęciach w Junior Odkrywca i 390 PLN dla aktualnych uczestników cotygodniowych zajęć (dzieci uczestniczące w zajęciach w styczniu 2018).

  6. Przy zapisie na „Ferie z Junior Odkrywca” do dnia 05.01.2018 obowiązują ceny promocyjne odpowiednio 390 PLN i 360 PLN.

  7. Po 05.01.2018 również istnieje możliwość  obniżenia kosztów „Ferii z Junior Odkrywca” poprzez skorzystanie z rabatu za polecenie.  Za polecenie uczestnika „Ferii z Junior Odkrywca” przysługuje rabat 30 PLN. Maksymalny rabat wynosi 60 PLN za polecenie dwóch uczestników. Polecany uczestnik nie może być zapisany na cotygodniowe zajęcia w Junior Odkrywca.

  8. Warunkiem skorzystania z rabatu za polecenie jest wniesienie przez polecanego opłaty za „Ferie z Junior Odkrywca”.

  9. Proces zapisu dziecka na „Ferie z Junior Odkrywca”:

  a.) wypełnienie formularza zapisu w biurze firmy (Warszawska 31B, Sochaczew) lub dokonanie zapisu na stronie internetowej organizatora: www.juniorodkrwca.pl/zapisy;

  b.) wpłata zaliczki w wysokości 130 PLN do trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia;

  c.) wpłata całej kwoty za „Ferie z Junior Odkrywca” najpóźniej do 10.01.2018 roku.

  10. Opłat można dokonywać poprzez wpłatę na konto organizatora:

  ING Bank Śląski

  63 1050 1025 1000 0090 9693 6472                                                                                                              w tytule przelewu: Ferie z Junior Odkrywca i Imię i nazwisko dziecka

  lub bezpośrednio w biurze firmy.

  11. Nie dokonanie w terminie opłat wymienionych w pkt. 9 b i c skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca dla dziecka jako uczestnika „Ferii z Junior Odkrywca”.

  12. Za datę zapłaty uważa się wpływ pieniędzy na konto organizatora.

  13. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w „Feriach z Junior Odkrywca”. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji.

  14. W przypadku rezygnacji Klienta z „Ferii z Junior Odkrywca” najpóźniej jeden dzień roboczy przed ich rozpoczęciem, organizator uprawniony jest do dokonania potrącenia 50% ceny z wniesionych opłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji tj. 50% ceny od osoby. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w „Feriach z Junior Odkrywca” najpóźniej na 1 dzień roboczy przed ich rozpoczęciem.

  15. Rezygnacja z „Ferii z Junior Odkrywca” po ich rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.

  16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania „Ferii z Junior Odkrywca” lub ich części w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora.

  17. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 16 Klient ma prawo odpowiednio do:

  a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek)

  b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni.

  18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania „Ferii z Junior Odkrywca” z powodu zbyt małej ilości uczestników (wymagane minimum to 5 osób), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

  19. Przed rozpoczęciem „Ferii z Junior Odkrywca” prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.

  20. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych warsztatów laboratoryjnych.

  21. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć.

  22. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali.

  23. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych, gdyż używanie ich w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem i poleceniem może stanowić zagrożenie.

  24. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki).

  25. Podczas „Ferii z Junior Odkrywca” obowiązuje zmiana obuwia.

  26. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie „Ferii z Junior Odkrywca” były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.

  27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

  28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

  29. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć Junior Odkrywca (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).