Regulamin zajęć organizowanych przez „Junior Odkrywca”
 
Zajęcia dla dzieci 5-12 lat - Sochaczew:
 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w zajęciach naukowych organizowanych przez Junior Odkrywca Agnieszka Podlaska, NIP: 8371178788, REGON: 146186773 (dalej „zajęcia”).
2. Zajęcia odbywają się w Sochaczewie, ul. Warszawska 31B.
3. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na stronie internetowej organizatora www.juniorodkrywca.pl/zapisy lub bezpośrednio w biurze firmy, ul. Warszawska 31B, Sochaczew.
4. Opłata za miesiąc zajęć (3-5 zajęć w miesiącu) w wysokości 140 PLN uiszczana jest z góry najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca przelewem na numer konta organizatora:
 
ING Bank Śląski
63 1050 1025 1000 0090 9693 6472
z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko dziecka”
Istnieje również możliwość wniesienia opłaty za zajęcia w biurze firmy w Sochaczewie, ul. Warszawska 31B.
 
5. Nowi uczestnicy zajęć z pierwszą opłatą miesięczną wnoszą wpisowe w wysokości 20 PLN.
6. Dokonanie formalności o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć.
7. Brak dokonania opłat (pkt. 4-5) we wskazanym w pkt 4 terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach.
8. W przypadku płatności dokonywanej przelewem za fakt dokonania opłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe organizatora.
9. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej, za drugie dziecko w wysokości 15%, trzecie i każde następne 20% (Uwaga !!! promocje nie łączą się z innymi).
10. Zajęcia odbywają się co tydzień w/g wcześniej ustalonego harmonogramu dla każdej z grup uczestników i trwają 1h zegarową.
11. W przypadku jednorazowej nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu z powodu choroby lub innych ważnych czynników uniemożliwiających uczestnictwo, istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą w terminie wskazanym przez organizatora.
12. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć. Jest to możliwe najpóźniej ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym opłacony miesiąc zajęć.
13. W przypadku rezygnacji klient składa bezpośrednio w biurze organizatora w Sochaczewie, ul. Warszawska 31 pisemne oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie można przesłać również na adres: biuro@juniorodkrywca.pl.
14. W przypadku rezygnacji, organizator zwróci Klientowi opłatę miesięczną na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.
15. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
16. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 12, niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
18. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 17 Klient ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez organizatora .
19. Przed rozpoczęciem bloku zajęć prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach.
20. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych warsztatów laboratoryjnych.
21. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć.
22. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali.
23. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych, gdyż używanie ich w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem i poleceniem może stanowić zagrożenie.
24. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki).
25. Prosimy o zmianę obuwia przed wejściem na zajęcia.
26. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
29. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć Junior Odkrywca (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 
 
Regulamin zajęć organizowanych przez „Junior Odkrywca”
 
Zajęcia dla dzieci 5-12 lat - Płock:
 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w warsztatach naukowych organizowanych przez firmę Junior Odkrywca, NIP: 8371178788, REGON: 146186773 (dalej „zajęcia”).
2. Zajęcia odbywają się w Płocku, Al. M. J. Piłsudskiego 31.
3. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na stronie internetowej organizatora www.juniorodkrywca.pl/zapisy
4. Opłata za miesiąc zajęć w wysokości 140 PLN uiszczana jest z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, wyłącznie przelewem, na numer konta organizatora: 
ING Bank Śląski
63 1050 1025 1000 0090 9693 6472
z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko dziecka”
5. Wysokość opłaty jest stała i niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu (3-5 zajęć). Wyjątek stanowią ferie zimowe kiedy opłata jest pomniejszona o czym organizator poinformuje w odrębnej komunikacji. W miesiącach lipiec-sierpień (brak zajęć) opłata nie jest wnoszona.
6. Nowi uczestnicy zajęć z pierwszą opłatą miesięczną wnoszą wpisowe w wysokości 20 PLN. 
7. Dokonanie formalności o których mowa w pkt. 3, 4 i 6 jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć.
7. Brak dokonania opłat (pkt. 4 i 6) we wskazanym w pkt 4 terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach. 
8. Za fakt dokonania opłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe organizatora.
9. Przerwanie zajęć (nawet na 1 miesiąc) powoduje obowiązek ponownego uiszczenia opłaty wpisowej przy chęci powrotu na zajęcia. 
9a. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej, na drugie dziecko w wysokości 15%, trzecie i każde następne 20%. (Uwaga!!! Promocje nie łączą się z innymi).
10. Zajęcia odbywają się co tydzień w/g wcześniej ustalonego harmonogramu dla każdej z grup uczestników i trwają 1h zegarową. 
11. W przypadku jednorazowej nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu z powodu choroby lub innych ważnych czynników uniemożliwiających uczestnictwo, istnieje możliwość odliczenia proporcjonalnej kwoty za jedną nieobecność z opłaty następnego miesiąca lub jeśli istnieje taka możliwość skorzystania z odrobienia zajęć.
12. Odliczenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy osób, które wnosiły pełną opłatę za pierwszy miesiąc zajęć
i jest możliwe tylko w przypadku kontynuacji zajęć w następnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność. Brak takiej kontynuacji nie upoważnia do otrzymania zwrotu za nieobecność.
13. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć. Jest to możliwe najpóźniej ostatniego dnia w miesiącu poprzedzającym opłacony miesiąc zajęć. 
14. W przypadku rezygnacji klient przesyła oświadczenie w tej sprawie na adres: biuro@juniorodkrywca.pl
15. W przypadku rezygnacji, organizator zwróci Klientowi opłatę miesięczną na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 14. 
16. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 
17. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 13, niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
19. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 18 Klient ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez organizatora. 
19. Przed rozpoczęciem zajęć prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach. 
20. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych warsztatów laboratoryjnych. 
21. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć. 
22. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali. 
23. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych, gdyż używanie ich w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem i poleceniem może stanowić zagrożenie. 
24. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki). 
25. Prosimy o zmianę obuwia przed wejściem na zajęcia.
26. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć. 
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność. 
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
29. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów Junior Odkrywca (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 
 
Regulamin zajęć organizowanych przez „Junior Odkrywca”
 
Zajęcia dla dzieci 5-12 lat - Warszawa(Ursynów):
 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w warsztatach naukowych organizowanych przez firmę Junior Odkrywca, NIP: 8371178788, REGON: 146186773 (dalej „zajęcia”).
2. Zajęcia odbywają się w Klubie A4 (filia DK Imielin), Warszawa ul. Amundsena 4.
3. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na stronie internetowej organizatora www.juniorodkrywca.pl/zapisy
4. Opłata za miesiąc zajęć w wysokości 140 PLN uiszczana jest z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, wyłącznie przelewem, na numer konta organizatora: 
ING Bank Śląski
63 1050 1025 1000 0090 9693 6472
z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko dziecka”
5. Wysokość opłaty jest stała i niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu (3-5 zajęć). Wyjątek stanowią ferie zimowe kiedy opłata jest pomniejszona o czym organizator poinformuje w odrębnej komunikacji. W miesiącach lipiec-sierpień (brak zajęć) opłata nie jest wnoszona.
6. Nowi uczestnicy zajęć z pierwszą opłatą miesięczną wnoszą wpisowe w wysokości 20 PLN. 
7. Dokonanie formalności o których mowa w pkt. 3, 4 i 6 jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć.
7. Brak dokonania opłat (pkt. 4 i 6) we wskazanym w pkt 4 terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach. 
8. Za fakt dokonania opłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe organizatora.
9. Przerwanie zajęć (nawet na 1 miesiąc) powoduje obowiązek ponownego uiszczenia opłaty wpisowej przy chęci powrotu na zajęcia. 
10. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej, na drugie dziecko w wysokości 15%, trzecie i każde następne 20%. (Uwaga!!! Promocje nie łączą się z innymi).
11. Zajęcia odbywają się co tydzień w/g wcześniej ustalonego harmonogramu dla każdej z grup uczestników i trwają 1h zegarową. 
12. W przypadku jednorazowej nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu z powodu choroby lub innych ważnych czynników uniemożliwiających uczestnictwo, istnieje możliwość odliczenia proporcjonalnej kwoty za jedną nieobecność z opłaty następnego miesiąca lub jeśli istnieje taka możliwość skorzystania z odrobienia zajęć.
13. Odliczenie, o którym mowa w pkt. 12 dotyczy osób, które wnosiły pełną opłatę za pierwszy miesiąc zajęć
i jest możliwe tylko w przypadku kontynuacji zajęć w następnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność. Brak takiej kontynuacji nie upoważnia do otrzymania zwrotu za nieobecność.
14. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć. Jest to możliwe najpóźniej ostatniego dnia w miesiącu poprzedzającym opłacony miesiąc zajęć. 
15. W przypadku rezygnacji klient przesyła oświadczenie w tej sprawie na adres: biuro@juniorodkrywca.pl
16. W przypadku rezygnacji, organizator zwróci Klientowi opłatę miesięczną na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 15. 
17. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 
18. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 14, niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
20. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 19 Klient ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez organizatora. 
21. Przed rozpoczęciem zajęć prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach. 
22. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych warsztatów laboratoryjnych. 
23. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć. 
24. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali. 
25. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych, gdyż używanie ich w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem i poleceniem może stanowić zagrożenie. 
26. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki). 
27. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć. 
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność. 
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
30. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów Junior Odkrywca (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 
 
Regulamin zajęć organizowanych przez „Junior Odkrywca”
 
Zajęcia dla dzieci 5-12 lat - Bolimów:
 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w warsztatach naukowych organizowanych przez firmę Junior Odkrywca, NIP: 8371178788, REGON: 146186773 (dalej „zajęcia”).
2. Zajęcia odbywają się w Bolimowie, ul. Łowicka 9 (Gminny Ośrodek Kultury)
3. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na stronie internetowej organizatora www.juniorodkrywca.pl/zapisy
4. Opłata za miesiąc zajęć w wysokości 120 PLN uiszczana jest z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, wyłącznie przelewem, na numer konta organizatora: 
ING Bank Śląski
63 1050 1025 1000 0090 9693 6472
z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko dziecka”
5. Wysokość opłaty jest stała i niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu (3-5 zajęć). Wyjątek stanowią ferie zimowe kiedy opłata jest pomniejszona o czym organizator poinformuje w odrębnej komunikacji. W miesiącach lipiec-sierpień (brak zajęć) opłata nie jest wnoszona.
6. Nowi uczestnicy zajęć z pierwszą opłatą miesięczną wnoszą wpisowe w wysokości 20 PLN. 
7. Dokonanie formalności o których mowa w pkt. 3, 4 i 6 jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć.
7. Brak dokonania opłat (pkt. 4 i 6) we wskazanym w pkt 4 terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach. 
8. Za fakt dokonania opłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe organizatora.
9. Przerwanie zajęć (nawet na 1 miesiąc) powoduje obowiązek ponownego uiszczenia opłaty wpisowej przy chęci powrotu na zajęcia. 
9a. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej, na drugie dziecko w wysokości 15%, trzecie i każde następne 20%. (Uwaga!!! Promocje nie łączą się z innymi).
10. Zajęcia odbywają się co tydzień w/g wcześniej ustalonego harmonogramu dla każdej z grup uczestników i trwają 1h zegarową. 
11. W przypadku jednorazowej nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu z powodu choroby lub innych ważnych czynników uniemożliwiających uczestnictwo, istnieje możliwość odliczenia proporcjonalnej kwoty za jedną nieobecność z opłaty następnego miesiąca lub jeśli istnieje taka możliwość skorzystania z odrobienia zajęć.
12. Odliczenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy osób, które wnosiły pełną opłatę za pierwszy miesiąc zajęć
i jest możliwe tylko w przypadku kontynuacji zajęć w następnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność. Brak takiej kontynuacji nie upoważnia do otrzymania zwrotu za nieobecność.
13. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć. Jest to możliwe najpóźniej ostatniego dnia w miesiącu poprzedzającym opłacony miesiąc zajęć. 
14. W przypadku rezygnacji klient przesyła oświadczenie w tej sprawie na adres: biuro@juniorodkrywca.pl
15. W przypadku rezygnacji, organizator zwróci Klientowi opłatę miesięczną na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 14. 
16. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 
17. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 13, niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
19. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 18 Klient ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez organizatora. 
19. Przed rozpoczęciem zajęć prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach. 
20. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych warsztatów laboratoryjnych. 
21. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć. 
22. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali. 
23. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych, gdyż używanie ich w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem i poleceniem może stanowić zagrożenie. 
24. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki). 
25. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć. 
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność. 
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
28. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów Junior Odkrywca (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 
 
Regulamin zajęć organizowanych przez „Junior Odkrywca”
 
Zajęcia dla dzieci 5-12 lat - Piastów:
 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w warsztatach naukowych organizowanych przez firmę Junior Odkrywca, NIP: 8371178788, REGON: 146186773 (dalej „zajęcia”).
2. Zajęcia odbywają się w Piastowie, Al. Tysiąclecia 5 (Szkoła Podstawowa nr 3)
3. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na stronie internetowej organizatora www.juniorodkrywca.pl/zapisy
4. Opłata za miesiąc zajęć w wysokości 140 PLN uiszczana jest z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, wyłącznie przelewem, na numer konta organizatora: 
ING Bank Śląski
63 1050 1025 1000 0090 9693 6472
z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko dziecka”
5. Wysokość opłaty jest stała i niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu (3-5 zajęć). Wyjątek stanowią ferie zimowe kiedy opłata jest pomniejszona o czym organizator poinformuje w odrębnej komunikacji. W miesiącach lipiec-sierpień (brak zajęć) opłata nie jest wnoszona.
6. Nowi uczestnicy zajęć z pierwszą opłatą miesięczną wnoszą wpisowe w wysokości 20 PLN. 
7. Dokonanie formalności o których mowa w pkt. 3, 4 i 6 jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć.
7. Brak dokonania opłat (pkt. 4 i 6) we wskazanym w pkt 4 terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach. 
8. Za fakt dokonania opłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe organizatora.
9. Przerwanie zajęć (nawet na 1 miesiąc) powoduje obowiązek ponownego uiszczenia opłaty wpisowej przy chęci powrotu na zajęcia. 
9a. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej, na drugie dziecko w wysokości 15%, trzecie i każde następne 20%. (Uwaga!!! Promocje nie łączą się z innymi).
10. Zajęcia odbywają się co tydzień w/g wcześniej ustalonego harmonogramu dla każdej z grup uczestników i trwają 1h zegarową. 
11. W przypadku jednorazowej nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu z powodu choroby lub innych ważnych czynników uniemożliwiających uczestnictwo, istnieje możliwość odliczenia proporcjonalnej kwoty za jedną nieobecność z opłaty następnego miesiąca lub jeśli istnieje taka możliwość skorzystania z odrobienia zajęć.
12. Odliczenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy osób, które wnosiły pełną opłatę za pierwszy miesiąc zajęć
i jest możliwe tylko w przypadku kontynuacji zajęć w następnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność. Brak takiej kontynuacji nie upoważnia do otrzymania zwrotu za nieobecność.
13. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć. Jest to możliwe najpóźniej ostatniego dnia w miesiącu poprzedzającym opłacony miesiąc zajęć. 
14. W przypadku rezygnacji klient przesyła oświadczenie w tej sprawie na adres: biuro@juniorodkrywca.pl
15. W przypadku rezygnacji, organizator zwróci Klientowi opłatę miesięczną na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 14. 
16. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 
17. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 13, niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
19. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt 18 Klient ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez organizatora. 
19. Przed rozpoczęciem zajęć prosi się rodziców/opiekunów uczestników warsztatów laboratoryjnych o zgłoszenie ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), skaleczeń skóry lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach. 
20. Każdy uczestnik zajęć zostanie przeszkolony z podstawowych zasad BHP w trakcie pierwszych warsztatów laboratoryjnych. 
21. Przed rozpoczęciem każdych zajęć uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą urządzeń, materiałów i odczynników laboratoryjnych, które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć. 
22. W trakcie zajęć uprasza się wszystkich uczestników o uważne wykonywanie poleceń prowadzącego. Niedostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zajęć, ze względów bezpieczeństwa innych uczestników może skutkować wyproszeniem z sali. 
23. Uprasza się o ostrożną pracę z urządzeniami, materiałami i odczynnikami do zajęć laboratoryjnych, gdyż używanie ich w sposób niewłaściwy z przeznaczeniem i poleceniem może stanowić zagrożenie. 
24. W razie potrzeby wynikającej z charakterystyki prowadzonych zajęć uczestnik może zostać poproszony o pracę w stroju ochronnym (okulary, fartuch, rękawiczki). 
25. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich na stronach internetowych organizatora. W przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć. 
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność. 
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
28. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów Junior Odkrywca (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, poz. 883).