ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JUNIOR ODKRYWCA W SOCHACZEWIE
  W REŻIMIE SANITARNYM ZWIĄZANYM Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19
  Aktualizacja (01.III.2022)

  1. Każda osoba wchodząca do Junior Odkrywca zobowiązana jest to dezynfekcji rąk.
  2. Po wejściu do poczekalni należy ponownie zdezynfekować ręce.
  3. Z poczekalni można korzystać 5 minut przed i 5 minut po zajęciach. W związku z tym prosimy o nie przychodzenie na zajęcia wcześniej niż wyznaczona godzina i odbieranie dzieci punktualnie po zajęciach.
  4. Opiekun o wyznaczonej godzinie odprowadza dziecko na zajęcia bezpośrednio do sali zajęć na drugim piętrze i stamtąd je odbiera po zajęciach. Prosimy o pojedyncze przyprowadzanie i odbieranie dzieci.
  5. Prosimy aby dzieci nie przynosiły ze sobą zbędnych przedmiotów takich jak np. zabawki.
  6. Drzwi do poczekalni i do sali pozostają otwarte - prosimy o nie zamykanie.
  7. Uczestnicy zajęć zwolnieni są z obowiązku zmiany obuwia na zajęcia.
  8. Przy wejściu do sali zajęć uczestnik jest poproszony o ponowną dezynfekcję rąk.
  9. Po powrocie do sali z toalety również należy zdezynfekować ręce.
  10. Każdy uczestnik korzysta na zajęciach z wcześniej zdezynfekowanego sprzętu, nie ma możliwości skorzystania danego dnia z tych samych rzeczy przez innego uczestnika. Po każdym dniu zajęć sprzęt jest ponownie dezynfekowany.
  11. Sprzęt ochronny na zajęciach tzn. fartuchy, okulary są używane jednorazowo i poddawane odpowiednio praniu i dezynfekcji.
  12. Po każdej grupie stoły i krzesła są dezynfekowane, a sala wietrzona.
  13. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie uczestnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, instruktor zajęć ma możliwość pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć.
  14. Uczestnicy na zajęcia są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
  16. Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci należy zachować bezpieczny dystans 2m od innych oraz zakrywać usta i nos.
  17. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
  18. Prosimy o dokonywanie opłat za zajęcia przelewem.
  19. W czasie pandemii koronawirusa Junior Odkrywca jest czynny tylko w godzinach zajęć: dla pracowników, uczestników zajęć i ich opiekunów, osoby z zewnątrz są proszone do załatwiania wszystkich spraw w tym zapisów na zajęcia wyłącznie zdalnie.